Административни подаци

pin blue svg
Маховљани бб,
78250 Лакташи, Република Српска, Босна и Херцеговина
Матични број (МБ) 01140167
Јединствени идентификациони број (ЈИБ) 4400912460005
Порески идентификациони број (ПИБ) 400912460005